Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – UNLIMITED SPARE PARTS INTERNATIONAL GROUP

De algemene verkoopvoorwaarden van Unlimited Spare Parts international Group te Apeldoorn van 01-01-2021, Unlimited Spare Parts international Group is onderdeel van Unlimited Spare Parts

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van een tot de Unlimited Spare Parts International Group behorende onderneming, op alle door haar gesloten overeenkomsten (koop-/verkoopovereenkomsten en overeenkomsten tot levering van goederen en tot het verrichten van diensten) en op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, voor zover de onderneming een aanbieder of verkoper van goederen of diensten is.

1.2.        De vennootschap die van deze voorwaarden gebruik maakt, wordt aangeduid als verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als koper.

1.3.        In geval van tegenstrijdigheden tussen de inhoud van de tussen de Verkoper en de Koper gesloten overeenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

1.4.        Deze Algemene Voorwaarden mogen alleen worden toegepast door ondernemingen die behoren tot de Unlimited Spare Parts International Group.

1.5.        Wijzigingen in overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk door de Verkoper aan de Koper zijn bevestigd. Voor het overige blijven deze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

1.6.        Deze voorwaarden zijn, voor zover nodig, eveneens van overeenkomstige toepassing op alle overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten met betrekking tot onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden in de ruimste zin van het woord en met inbegrip van het toezicht op personen die dergelijke werkzaamheden verrichten.

1.7.        Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie van deze voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert de Engelse versie.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, adviezen en informatie

2.1.        Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoper heeft het recht zijn aanbieding binnen twee werkdagen te herroepen , indien de aanvaarding van de aanbieding Verkoper heeft bereikt.

2.2.        Bij gebreke van voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een order komt een overeenkomst tot stand op basis van het feit dat de Verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan het verzoek tot levering van de Koper of door het feit dat de Verkoper een factuur zendt aan de Koper die om levering heeft verzocht.

2.3.        Indien Koper informatie aan Verkoper verstrekt, mag Verkoper vertrouwen op de juistheid en volledigheid van deze informatie en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.4.        De in de aanbieding genoemde prijzen zijn vermeld in EURO’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen of rijksbelastingen. In de prijzen zijn niet begrepen de kosten van reis, verblijf, verpakking, opslag, montage en vervoer, noch de kosten van laden, lossen, inbedrijfstelling en medewerking bij het vervullen van douaneformaliteiten.

2.5.        De Verkoper is niet aansprakelijk voor kleine fouten en afwijkingen in de door hem verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, aanbiedingen en/of orderbevestigingen, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de goede werking van de geleverde goederen of diensten. De in de algemene prijslijsten of reclamemateriaal van de Verkoper vermelde prijzen en afmetingen zijn niet bindend en dienen slechts ter informatie.

2.6.        Mondelinge verbintenissen zijn niet bindend voor de Verkoper, tenzij ze schriftelijk door de Verkoper worden bevestigd.

2.7.        Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Verkoper, die niet direct verband houden met de overeenkomst.

2.8.        Koper vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Koper verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Koper vrijwaart Verkoper voor alle door hen geleden schade, inclusief alle kosten van verweer tegen deze aanspraken.

 

Artikel 3: Vertrouwelijkheidsclausule

3.1.        Alle door of namens Verkoper aan Koper verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en know-how) van welke aard en vorm dan ook is vertrouwelijk en zal door Koper niet worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de verplichtingen uit de overeenkomst. De verstrekte informatie blijft eigendom van Verkoper en mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Verkoper openbaar worden gemaakt, gekopieerd, verveelvoudigd of aan derden ter beschikking worden gesteld. In geval van overtreding van deze bepalingen is de Koper aan de Verkoper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,- per overtreding. Deze boete kan worden gevorderd ongeacht enige schadevergoeding op grond van de toepasselijke wetgeving.

Koper is verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie op eerste verzoek van Verkoper te retourneren of te vernietigen, binnen de door Verkoper gestelde termijn, zulks ter keuze van Verkoper. Bij overtreding van deze bepaling is Koper verplicht Verkoper een onmiddellijk opeisbare boete te betalen van EUR 1.000 per dag. Deze boete kan worden gevorderd ongeacht enige schadevergoeding op grond van het toepasselijk recht.

 

Artikel 4: Leveringsdatum / leveringstermijn

4.1.        De aangegeven leveringsdatum of leveringstermijn wordt slechts als referentie gegeven.

4.2.        De leveringsdatum c.q. de uitvoeringstermijn gaat pas in nadat alle commerciële en technische details zijn overeengekomen, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige Voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

4.3.        In geval van:

 1. andere omstandigheden dan die welke verkoper bekend waren ten tijde van het opgeven van de levertijd of uitvoeringsperiode, zal de levertijd of uitvoeringsperiode worden verlengd met de tijd die verkoper, met inachtneming van zijn plannen, in deze omstandigheden nodig heeft om de overeenkomst uit te voeren;
 2. meerwerk: de levertijd of uitvoeringsperiode wordt verlengd met de tijd die verkoper, met inachtneming van zijn plannen, onder deze omstandigheden nodig heeft om de materialen en onderdelen te (laten) leveren en dit meerwerk te verrichten;
 3. opschorting door verkoper van de nakoming van verplichtingen, leveringsdatum of termijn van nakoming wordt verlengd met de tijd die verkoper, met inachtneming van zijn plannen, nodig heeft om de overeenkomst na te komen nadat de oorzaak van de opschorting is weggenomen.

4.4.        Behoudens tegenbewijs door koper wordt een verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode noodzakelijk geacht en voortvloeiend uit één van de in artikel 4.3 sub a, b en/of c beschreven situaties.

4.5.        De Koper is verplicht de door de Verkoper gemaakte kosten of geleden schade als gevolg van vertraging in de levering of tijdens de in lid 3 van dit artikel bedoelde uitvoeringstermijn voor zijn rekening te nemen.

4.6.        Overschrijding van de leveringsdatum of uitvoeringsperiode geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden in verband met overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

 

Artikel 5: Levering en risico-overgang

5.1.        Levering vindt plaats op het moment dat Verkoper de zaken in zijn bedrijf aan Koper ter beschikking stelt en Koper meedeelt dat de zaken te zijner beschikking zijn gesteld. Tot dat moment draagt de Koper onder andere het risico met betrekking tot opslag, laden, vervoer en lossen van goederen.

5.2.        De Verkoper en de Koper kunnen overeenkomen dat de Verkoper het vervoer zal organiseren. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen is in dat geval eveneens voor rekening van de koper. De Koper kan zich tegen deze risicofactoren verzekeren. Aansprakelijkheden jegens derden doen hieraan niet af en worden geacht in het belang en voor rekening van Koper te zijn ontstaan.

5.3.        Voor zendingen binnen Nederland brengt Verkoper een vergoeding in rekening voor administratie, verpakking en verzending. Leveringen naar het buitenland geschieden geheel voor rekening van de Koper. Verkoper heeft het recht de levering tegen rembours te doen plaatsvinden.

5.4.        Voor expresleveringen worden extra transportkosten in rekening gebracht. In geval van koeriersdiensten worden de transportkosten volledig in rekening gebracht.

5.5.        Indien een franco levering op het door Koper aangegeven adres is overeengekomen, draagt Koper zorg voor het onmiddellijk lossen van de zendingen van Verkoper en voor een goede toegang tot de losplaats. Indien de Koper de zendingen niet onmiddellijk na aflevering lost en/of niet over een voldoende toegankelijke losplaats beschikt, is hij jegens de Verkoper aansprakelijk voor alle kosten die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden.

5.6.        Verkoper aanvaardt geen retouremballage.

5.7.        In geval van een afroepcontract dient de Koper de te leveren zaken in afzonderlijke delen af te roepen, met inachtneming van de in de overeenkomst bepaalde termijn. Bij gebreke daarvan is Koper in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist.

5.8.        In geval van ruiling en Koper, in afwachting van levering van nieuwe zaken, de te ruilen zaken onder zich houdt, blijft het risico verbonden aan de te ruilen zaken bij Koper tot het moment dat Verkoper deze in bezit neemt. Indien Koper niet in staat is de in te ruilen zaken te leveren in de staat waarin deze zich bij het sluiten van de overeenkomst bevonden, heeft Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6: Prijswijziging

6.1.        De door Verkoper opgegeven verkoopprijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostprijsbepalende factoren. Verkoper kan het risico van verhoging van kostprijsbepalende factoren, waaronder wijzigingen die een verhoging of verlaging van de kosten veroorzaken, die zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan, aan koper overdragen. De Koper zal op eerste verzoek van de Verkoper de tegenwaarde van de prijsverhoging betalen.

6.2.        Onverminderd de algemene werkingssfeer van dit artikel, is het in het bijzonder van toepassing op de wijziging van douanerechten bij invoer of uitvoer en andere rechten of belastingen die zich hebben voorgedaan na de verzending van de orderbevestiging en op de wijziging van de wisselkoers van de EURO ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin de Verkoper de goederen heeft gekocht.

6.3.        De verkoopprijs omvat niet de diensten aangeboden door de Verkoper ter plaatse of in zijn eigen lokalen, met betrekking tot het onderhoud van de geleverde producten (waaronder in elk geval het afhalen, slijpen en terugbezorgen van de messen). De Verkoper en de Koper maken afzonderlijke afspraken voor deze diensten op basis van de specifieke onderhoudswerkzaamheden die voor het product vereist zijn.

 

Artikel 7: Overmacht

7.1.        Verkoper is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen indien deze tekortkoming het directe of indirecte gevolg is van overmacht.

7.2.        Onder overmacht wordt onder meer verstaan een omstandigheid waarbij Verkoper en door Verkoper ingeschakelde derden, zoals leveranciers, onderaannemers en vervoerders of andere entiteiten waarvan Verkoper afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen ten gevolge van bestuursrechtelijke maatregelen of voorschriften, weersomstandigheden, natuurrampen, staat van beleg, staat van beleg, terrorisme, cybercriminaliteit, technische storing van vervoermiddelen, verstoring van de digitale infrastructuur, ongewoon hoog ziekteverzuim door, (arbeid)stakingen, industriële of commerciële geschillen, uitsluitingen, inbeslagneming, brand, explosie, stroomstoring, verlies, diefstal of verlies van gereedschappen, materialen of informatie, verkeersbelemmeringen of werkonderbrekingen, invoer- of handelsbeperkingen, pandemieën/epidemieën of andere omstandigheden die buiten de macht van de in verzuim zijnde partij liggen, indien en voor zover voornoemde omstandigheden een behoorlijke en tijdige uitvoering van de overeenkomst door de in verzuim zijnde partij belemmeren en die partij daarop in redelijkheid geen enkele invloed heeft gehad.

7.3.        Verkoper is gehouden de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien hij ten gevolge van overmacht tijdelijk niet in staat is zijn verplichtingen tegenover Koper na te komen. In geval van overmacht dient de Verkoper zijn verplichtingen na te komen zodra zijn planning dit toelaat.

7.4.        Indien zich overmacht voordoet en de uitvoering van de overeenkomst blijvend onmogelijk is of wordt, of indien een door overmacht veroorzaakte tijdelijke situatie langer dan 3 maanden duurt, heeft de Verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dergelijke gevallen heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet door de verkoper is nagekomen.

 

Artikel 8: Installatie

8.1.        In de koopprijzen zijn niet begrepen de kosten van installatie en inbedrijfstelling.

8.2.        Indien de Verkoper zich heeft verbonden tot installatie en eventuele inbedrijfstelling van de verkochte producten, zijn zij slechts verantwoordelijk voor de werking van deze producten indien:

(i) de montage en inbedrijfstelling geschieden overeenkomstig hun instructies, doch zij het recht hebben de leiding van de werkzaamheden aan een installateur op te dragen. Reiskosten en kosten voor logies, maaltijden e.d. zijn voor rekening van de Koper;

(ii) De omstandigheden (in de ruimste zin des woords) op de plaats waar de installatie en inbedrijfstelling moeten plaatsvinden geen hinder veroorzaken en de machines voor de montage van producten en/of onderdelen op de juiste wijze zijn geïnstalleerd en aangesloten.

8.3.        Alle bijkomende werkzaamheden geschieden voor rekening van de Koper. Voorts zal de Koper voor eigen rekening de nodige service verlenen in de vorm van personeel en hulpmaterialen.

8.4.        Indien de installateur ten gevolge van omstandigheden buiten de wil van Verkoper niet tot een deugdelijke installatie en inbedrijfstelling kan overgaan, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Koper.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1.        In geval van inbreuken (toerekenbare tekortkoming) die te wijten zijn aan de schuld van de Verkoper, blijven deze gehouden tot het nakomen van hun contractuele verplichtingen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.

9.2.        De schadevergoedingsplicht van de Verkoper uit welken hoofde ook is beperkt tot die schade waartegen de Verkoper verzekerd is krachtens een door of namens hem gesloten verzekeringspolis. De omvang van deze verplichting kan echter nimmer meer bedragen dan het bedrag dat onder deze verzekering wordt uitgekeerd

9.3.        Verkoper is niet verplicht reclames in behandeling te nemen die niet schriftelijk bij haar zijn ingediend met betrekking tot de factuur binnen de betalingstermijn van die factuur of binnen twee werkdagen na de datum van ontvangst van de zaken, en indien koper het gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken, binnen acht dagen na de datum van ontdekking van het gebrek.

9.4.        Indien Koper reclameert over de kwaliteit van de geleverde zaken, dient hij ervoor zorg te dragen dat Verkoper in staat wordt gesteld de geleverde zaken te controleren en zo mogelijk monsters te nemen, zo niet verliest Koper het recht om correcte nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen.

9.5.        In geval van schade als gevolg van een aantoonbare fabricagefout van de zaken is Verkoper jegens Koper aansprakelijk voor schade aan de door Verkoper geleverde zaken, mits de gebreken onmiddellijk na ontdekking daarvan worden gemeld en indien Verkoper daarom verzoekt, de betreffende zaken onmiddellijk in het kader van de betaalde vervoersdienst worden geretourneerd. In geval van twijfel over een mogelijk fabricagefout zal de Verkoper (slechts na overleg met de Koper), indien nodig, een onafhankelijke deskundige aanstellen. De aan een dergelijke expertise verbonden kosten zijn voor rekening van de Koper, tenzij uit de expertise blijkt dat kennelijke fabricagefouten daadwerkelijk tot schade hebben geleid.

9.6.        Er kunnen geen vorderingen tegen de Verkoper worden ingesteld voor schade die het gevolg is van onjuist of oneigenlijk gebruik of verwerking van de goederen door de Koper of diens gevolmachtigden.

9.7.        Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor indirecte schade geleden door Koper als gevolg van een kennelijke en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door hun verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij gedane uitkering. Indien de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het dubbele van het factuurbedrag, met een maximum uitkeringsbedrag van EUR 2.500,00 (onder factuurbedrag wordt in dit geval verstaan de waarde van de door de Verkoper geleverde zaken “die de schade hebben veroorzaakt”, berekend volgens de inhoud van de betreffende verplichting). In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde is Verkoper niet aansprakelijk voor overschrijding van de leveringstermijn (met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.1) als gevolg van een wijziging in de omstandigheden en voor schade die het gevolg is van een gebrek aan medewerking, informatie of materialen van de zijde van Koper.

9.8.        Schade aan door Verkoper op verzoek van Koper te verwerken zaken leidt niet tot een verplichting tot vergoeding van deze zaken. Slechts indien de schade is veroorzaakt door aantoonbare nalatigheid en/of onzorgvuldigheid van de zijde van de Verkoper, zal deze gehouden zijn tot schadevergoeding. Deze schadevergoeding geldt alleen voor verwerkte goederen en is gebaseerd op de waarde van de goederen op het moment van aankoop, verminderd met de afschrijving, gebaseerd op de gemiddelde houdbaarheid van dergelijke goederen. Zie paragraaf 9.5 in geval van twijfel.

9.9.        Onverminderd het bepaalde in de leden 3, 4 en 6 van dit artikel is iedere aansprakelijkheid van verkoper te allen tijde beperkt tot het kosteloos herstellen van de gebrekkige zaken, het vervangen van die zaken of onderdelen daarvan, zulks ter keuze van verkoper.

9.10.      In geval van aanspraken van derden jegens verkoper ter zake van of in verband met (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of werking van de zaken, geldt de aansprakelijkheid van verkoper als omschreven in de leden 4, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel. Koper ontslaat Verkoper van iedere verdere aansprakelijkheid jegens deze persoon of derden.

9.11.      Geen schadevergoeding is verschuldigd voor:

 1. gevolgschade, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, schade als gevolg van stilstand, productieverlies, winstderving, boetes, transportkosten, montagekosten en reis- en verblijfkosten;
 2. schade aan de toevertrouwde zaken waaronder, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door of tijdens de uitvoering van het werk, aan de zaken waaraan het werk wordt uitgevoerd of zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar het werk wordt uitgevoerd
 3. schade opzettelijk of door roekeloosheid veroorzaakt door hulppersonen of andere ondergeschikten van Verkoper die geen leidinggevende functie bekleden.

Koper kan zich tegen deze schade, indien mogelijk, verzekeren.

9.12.      Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Koper geleverde materialen, die het gevolg is van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking daarvan

9.13.      Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid voor gebreken in een product dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) is vervaardigd uit door verkoper geleverde producten en/of materialen. Koper zal de door Verkoper geleden schade vergoeden, waaronder begrepen (volledige) kosten van juridische bijstand

 

Artikel 10: Garantie en andere vorderingen

10.1.      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat Verkoper gedurende een periode van 6 maanden, uitgaande van normaal gebruik, na levering of voltooiing van het werk in voor de goede uitvoering van de overeengekomen dienst, zoals nader bepaald in het volgende lid van dit artikel.

10.2.      Indien partijen afwijkende garantiebepalingen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van dit artikel onverkort, tenzij deze in strijd zijn met deze afwijkende garantiebepalingen.

10.3.      Indien de zaken speciaal voor Koper worden gemaakt, behoudt Verkoper zich het recht voor een hoger of lager aantal te leveren.

10.4.      Indien de overeengekomen werkzaamheden niet naar behoren zijn verricht, zal Verkoper binnen een redelijke termijn beslissen of zij (I) de werkzaamheden alsnog naar behoren zal verrichten, dan wel (II) een vervangend product zal leveren, dan wel (III) de gebreken zal kunnen herstellen op zodanige wijze dat de werkzaamheden wel aan de overeenkomst beantwoorden, dan wel (IV) de overeenkomst zal ontbinden, dan wel (V) het door Koper voor de uitvoering van de opdracht verschuldigde honorarium met een evenredig deel zal verminderen.

10.5.      Verkoper bepaalt de wijze en de datum van oplevering. Koper zal Verkoper daartoe, ongeacht de omstandigheden, in de gelegenheid stellen. Indien verkoper besluit de werkzaamheden op de juiste wijze uit te voeren, bepaalt hij de wijze en de datum van oplevering. Indien de overeengekomen werkzaamheden (mede) omvatten het verwerken van door koper aangeleverde materialen, zal koper voor eigen rekening en risico nieuwe materialen aanleveren.

10.6.      Door verkoper gerepareerde of vervangen onderdelen of materialen zullen door koper aan deze worden toegezonden.

10.7.      De Koper draagt zorg voor:

 1. eventuele transport- of verzendkosten;
 2. demontage- en montagekosten
 3. reis- en verblijfkosten en andere reis gerelateerde kosten.

10.8.      Verkoper is slechts gehouden tot nakoming van zijn garantieverplichtingen indien Koper aan al zijn verplichtingen voldoet.

10.9.      De garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van:

– normale slijtage;

– onjuist of oneigenlijk gebruik;

– modificaties;

– het niet of onjuist uitvoeren van onderhoud

– installatie, montage, wijziging of reparatie door de Koper of door derden

– gebreken aan de goederen of de ongeschiktheid van de goederen die door de Koper zijn verstrekt of door de Koper zijn aanbevolen

– gebreken of ongeschikte materialen of hulpmiddelen gebruikt door de Koper.

10.10.    Geen garantie wordt verstrekt met betrekking tot:

– de geleverde goederen die op het moment van levering niet gloednieuw zijn;

– inspectie en reparatie van de goederen van de Koper

– onderdelen waarvoor een fabrieksgarantie is verleend.

10.11.    Het bepaalde in de leden 4 – 10 (inclusief) van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op iedere vordering van de Koper wegens wanprestatie, wanprestatie, non-conformiteit met de overeenkomst of enige andere vordering

 

Artikel 11: Klacht gerelateerde verplichtingen

11.1.      Koper is op straffe van verval van alle rechten verplicht zijn klachten over de factuur binnen de betalingstermijn schriftelijk aan Verkoper kenbaar te maken. Indien de betalingstermijn langer is dan 14 dagen, dient Koper eventuele reclames of klachten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum in te dienen.

11.2.      Klachten over de hoeveelheid of uiterlijk waarneembare gebreken van de geleverde zaken dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan Koper het recht verliest behoorlijke nakoming van de overeenkomst dan wel vervangende schadevergoeding te vorderen.

11.3.      Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 heeft de koper niet het recht zich op een gebrek in de prestatie te beroepen, indien hij niet binnen 8 dagen na de datum waarop hij het gebrek heeft ontdekt of het tijdstip waarop hij het redelijkerwijs had behoren te ontdekken, het gebrek schriftelijk aan de verkoper heeft gemeld, bij gebreke waarvan de koper het recht verliest om behoorlijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen.

11.4.      Koper dient de zaken terstond na aflevering te controleren op uiterlijk waarneembare gebreken en hoeveelheden. Behoudens tegenbewijs geldt ondertekening van de vrachtbrief of de vrachtbrief met een protocol van voorbehoud als bewijs dat de zaken in de juiste hoeveelheid en vrij van gebreken zijn afgeleverd.

Artikel 12: Niet-inning

12.1.      Na het verstrijken van de leverings- en/of uitvoeringstermijn is de koper verplicht de zaken die het onderwerp van de overeenkomst vormen daadwerkelijk af te nemen op de overeengekomen plaats.

12.2.      Koper zal kosteloos alle medewerking verlenen teneinde verkoper in staat te stellen de levering te voltooien.

12.3.      Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

12.4.      In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 en/of 2 van dit artikel is koper aan verkoper per overtreding een boete verschuldigd van EUR 250,– per dag, met een maximum van EUR 25.000,–. De betaling van deze boete kan worden gevorderd onafhankelijk van een vordering tot schadevergoeding op grond van het toepasselijke recht.

 

Artikel 13: Betaling

13.1.      Betaling dient te geschieden op de zetel van de Verkoper of op de door de Verkoper aangegeven bankrekening, binnen 14 dagen na de datum van uitgifte van de factuur (tenzij op de factuur of orderbevestiging een andere termijn is aangegeven). Bij overschrijding van deze termijn is de Koper in verzuim zonder dat hij vooraf tot herstel van het verzuim behoeft te worden aangesproken.

13.2.      De Verkoper heeft het recht om op elk ogenblik de volgende betalingen te eisen:

(i) 30% van de overeengekomen prijs bij het plaatsen van een order;

(ii) 60% van de overeengekomen prijs bij de levering van het materiaal aan de Verkoper

(iii) 10% van de overeengekomen prijs bij levering (ontvangst), echter niet later dan binnen een maand na de levering van het materiaal aan de Verkoper.

13.3.      Verkoper heeft te allen tijde het recht van Koper te verlangen dat deze voorschotten betaalt of een andere vorm van zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.

13.4.      Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij verplicht, in plaats van het overeengekomen bedrag te betalen, te voldoen aan elk verzoek van de verkoper tot opschorting van betaling.

13.5.      Het recht van Koper om zijn vorderingen op Verkoper te verrekenen of op te schorten is uitgesloten, tenzij Verkoper in staat van faillissement is verklaard, ten aanzien van hem de wettelijke schuldsanering van toepassing is, of in geval van surseance van betaling.

13.6.      Ongeacht of verkoper de overeengekomen werkzaamheden volledig heeft uitgevoerd of niet, is al hetgeen koper uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal worden, terstond opeisbaar in het geval dat:

 1. de betalingstermijn is overschreden;
 2. de koper niet aan zijn in artikel 12 genoemde verplichtingen heeft voldaan
 3. een procedure tot faillietverklaring of surseance van betaling van de koper aanhangig is gemaakt
 4. beslag is gelegd op het vermogen of de vorderingen van de koper
 5. de Koper (een vennootschap) wordt ontbonden of (gedeeltelijk) wordt geliquideerd
 6. de Koper (een individu) een wettelijke schuldsanering heeft aangevraagd, onder toezicht van een reclasseringsambtenaar is gesteld of is overleden.

13.7.      Indien Koper zijn verplichtingen uit deze of enige andere gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van het uitspreken van het faillissement van Koper, het aanvragen van surseance van betaling of het uitspreken van het faillissement van Koper, dan wel besluiten tot (gedeeltelijke) opschorting van de bedrijfsactiviteiten of het nemen van daartoe strekkende maatregelen, of indien zij tot liquidatie van hun bedrijf overgaan, dan wel enig executoriaal beslag op hen wordt gelegd, wordt Koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Verkoper gerechtigd, zonder dat zij herstel van de tekortkomingen behoeft in te roepen en zonder rechterlijke tussenkomst, te hunner keuze, hoofdelijk of gezamenlijk

(i) reeds geleverde zaken, waarvoor de Koper nog niet heeft betaald, af te halen of te doen afhalen van de plaats waar zij zich bevinden en/of;

(ii) af te zien van de nakoming van gekozen of al hun verplichtingen jegens de Koper, ongeacht de reden waartoe zij daartoe gehouden zouden zijn en/of;

(iii) zelfs indien anders overeengekomen, met betrekking tot de nakoming van enige van hun verplichtingen, contante betaling te eisen en/of;

(iv) de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dienovereenkomstig nietig te verklaren, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van de Verkoper, tot het stellen van zekerheid of tot enige andere verplichting.

13.8.      In geval van vertraging in de betaling van een bepaald bedrag is de Koper verplicht de Verkoper rente te betalen over dat bedrag, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum die als betalingstermijn is overeengekomen tot en met de datum van betaling van dat bedrag door de Koper. Indien partijen geen betalingstermijn zijn overeengekomen, is de rente verschuldigd 30 dagen na de betalingstermijn. Aangenomen wordt dat de op de betalingstermijn bij Nederlandse banken geldende discontovoet voor wissels wordt verhoogd met 3,5%. Voor de berekening van de rente wordt elke reeds begonnen maand als een volle maand gerekend. Telkens na het verstrijken van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met het bedrag van de over dat jaar verschuldigde rente.

13.9.      Verkoper is gerechtigd haar vorderingen op Koper te verrekenen met hetgeen Koper aan met Verkoper gelieerde ondernemingen verschuldigd is. Verkoper is tevens gerechtigd de bedragen die zij van Koper te vorderen heeft te verrekenen met de vorderingen die de aan Verkoper gelieerde vennootschappen op Koper hebben. Bovendien is de Verkoper gerechtigd zijn vorderingen op de Koper te verrekenen met vorderingen op de met de Koper verbonden vennootschappen. Onder gelieerde vennootschappen worden verstaan vennootschappen die tot eenzelfde groep behoren in de zin van artikel 2:24b BW en participerende eenheden in de zin van artikel 2:24c BW.

13.10.    Indien Koper zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, is Koper, indien Verkoper een derde met de invordering van de betaling van Koper belast, 15% van het factuurequivalent van de invorderingskosten verschuldigd, welk bedrag wordt vermeerderd met contractuele vertragingsrente, en niet minder zal bedragen dan EUR 75, onverminderd het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen, indien de invorderingskosten meer bedragen dan 15% van het factuurequivalent, vermeerderd met contractuele vertragingsrente.

13.11.    Indien Verkoper in het kader van een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van Koper.

 

Artikel 14: Vrijwaringsmaatregelen

14.1.      Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht om op eerste verzoek van Verkoper en naar diens keuze voldoende zekerheid voor de betaling te verstrekken. Indien de Koper niet binnen de gestelde termijn aan deze verplichting voldoet, wordt de Koper geacht in verzuim te zijn. In dat geval is de Verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding van de Koper te vorderen.

14.2.      Verkoper blijft eigenaar van de te leveren en geleverde zaken totdat de Koper

 1. zijn verplichtingen jegens Verkoper uit hoofde van enige tussen hen gesloten overeenkomst nakomt;
 2. de vorderingen betaalt die voortvloeien uit het niet nakomen van de verplichtingen uit een van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zoals schadevergoeding, contractuele boetes, rente en kosten.

14.3.      Zolang op deze zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is koper niet gerechtigd deze te bezwaren of daarover te beschikken buiten de omvang die voortvloeit uit de normale bedrijfsuitoefening. Zolang Verkoper krachtens bovenstaande bepalingen eigenaar van de geleverde zaken blijft, kan Koper daarover niet beschikken, ook niet door vestiging van een pandrecht ten behoeve van derden op die zaken. Indien de koper desondanks de zaken verkoopt of ten behoeve van derden een pandrecht/zekerheidsrecht op de zaken vestigt, zullen de door de verkoop respectievelijk het pandrecht verkregen geldmiddelen respectievelijk vorderingen aan de verkoper worden teruggegeven. Deze clausule heeft goederenrechtelijke werking. 

14.4.      Nadat het eigendomsvoorbehoud is ingeroepen, is Verkoper gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. Koper zal hiertoe alle medewerking verlenen.

14.5.      Indien de Koper, nadat de Verkoper de zaken conform de overeenkomst heeft geleverd, zijn verplichtingen is nagekomen, wordt het eigendomsvoorbehoud op deze zaken geactualiseerd voor het geval de Koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

14.6.      Verkoper heeft het pandrecht en het retentierecht op alle zaken van Koper die Verkoper onder zich heeft of zal krijgen en op alle vorderingen die zij ten laste van Koper heeft of in de toekomst zal krijgen.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

15.1.      Alle rechten van intellectuele eigendom op door Verkoper geleverde zaken of diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: producten, aanbiedingen, tekeningen of andere bescheiden, worden door Verkoper uitdrukkelijk voorbehouden, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Koper is niet gerechtigd deze gegevens in (sub)licentie te geven of op andere wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen, te exploiteren, te gebruiken of ter beschikking van derden te stellen, tenzij Verkoper hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

15.2.      Verkoper zal geen intellectuele eigendomsrechten uit hoofde van de overeenkomst overdragen aan Koper.

15.3.      Indien de door Verkoper te verrichten dienst (mede) bestaat uit de levering van software, zal de broncode niet aan Koper worden overgedragen. Koper verkrijgt een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende licentie tot het gebruik van de software, uitsluitend ten behoeve van het normale gebruik en het goed functioneren van de zaken. De Koper heeft niet het recht om een licentie over te dragen of een sublicentie te verlenen. Indien de Koper de goederen verkoopt aan een derde, wordt de licentie automatisch overgedragen aan de partij die de goederen koopt.

15.4.      De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper lijdt als gevolg van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. De koper vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 16: Overdracht van rechten of verplichtingen 

16.1.      De Koper is niet gerechtigd rechten of verplichtingen uit hoofde van een van de artikelen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) over te dragen of zeker te stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Deze clausule is van kracht onder eigendomsrecht

 

Artikel 17: Opzegging en annulering van de overeenkomst

17.1.      De koper is niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij de verkoper daarmee instemt. In geval van instemming van verkoper is koper gehouden aan verkoper een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding te betalen ten bedrage van de overeengekomen prijs, verminderd met de besparingen die voor verkoper uit de ontbinding van de overeenkomst voortvloeien. De schadevergoeding zal tenminste gelijk zijn aan 20% van de overeengekomen prijs.

17.2.      Indien de prijs is vastgesteld op basis van de werkelijk door verkoper te dragen kosten (de op basis van eigen kosten vastgestelde prijs), wordt de in het eerste lid van dit artikel bedoelde schadevergoeding begroot als de som van de kosten die verkoper bij de uitvoering van de gehele order geacht zou worden te dragen, arbeidsuren en hun winst.

17.3.      17.3. Correct geleverde producten van Verkoper worden slechts teruggenomen, indien Verkoper zich na voorafgaand overleg ter zake tot terugname heeft bereid verklaard. Verkoper hanteert met betrekking tot deze toestemming onder meer de volgende criteria:

– De verpakking is niet beschadigd;

– De goederen zijn niet gemonteerd;

– Het betreft geen onderdelen;

– Het gaat om elektronische goederen, sensoren of accessoires (zoals kabel, connectoren, enz.);

– De Koper neemt de kosten van transport en/of retourzending voor zijn rekening en staat garant voor de betaling daarvan;

– De bestelling / retourzending is voor een bedrag hoger dan EUR 46,00;

– Het betreft producten bestemd voor courant verbruik, naar keuze van de Verkoper;

– Het betreft geen speciale producten of producten op maat;

– Er niet meer dan een maand is verstreken sinds de producten zijn geleverd.

Retourzendingen worden in behandeling genomen na aftrek van administratiekosten van 20% van de netto factuurwaarde indien en zolang de Verkoper heeft ingestemd met terugzending van de producten en betaling heeft plaatsgevonden

 

Artikel 18: Tekortkomingen en beëindiging

18.1.      Indien de Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, heeft de Verkoper het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen en de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten.

18.2.      Indien Verkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet op niet verwijtbare wijze nakomt, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te wijzigen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding jegens Koper verplicht. Slechts indien de in deze bepaling bedoelde opschorting langer dan 60 dagen duurt, heeft de Koper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

18.3.      Indien de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet op niet verwijtbare wijze nakomt, heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden, indien en voor zover hij aan verkoper de schade vergoedt die door de ontbinding van de overeenkomst is ontstaan.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1.      Op deze Voorwaarden en de op basis van deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

19.2.      Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (C.I.S.G.), of enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan, is niet van toepassing.

19.3.      Alle geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Verkoper. Verkoper kan besluiten de bevoegdheidsregel niet te volgen en de volgens de wet geldende bevoegdheidsregels toe te passen.

 1. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal. In geval van discrepanties tussen de Engelse versie van deze Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert de Engelse versie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Cookiemelding

Fijn dat je er bent!

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze Cookieverklaring.

Details tonen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Je kunt je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In onze cookieverklaring vind je meer informatie.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

Tracking cookies zijn de ‘advertising cookies’, die we kunnen gebruiken om jouw surfgedrag op onze website te volgen, zodat we je gepersonaliseerde online advertenties kunnen aanbieden. Wij maken specifiek gebruik van trackingcookies door Google (Doubleclick en AdWords).

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Unlimited Spare Parts? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar [email protected].

Ik geef Unlimited Spare Parts toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd