Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE UNLIMITED SPARE PARTS INTERNATIONAL GROUP

Algemene verkoopvoorwaarden van Unlimited Spare Parts te Apeldoorn, Unlimited Spare Parts maakt onderdeel uit van de Unlimited Spare Parts International Group.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een onderneming, die onderdeel uitmaakt van de Unlimited Spare Parts International Group, doet, op alle overeenkomsten die hij sluit (koop/verkoop en leveringen van zaken en diensten) en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover deze onderneming aanbieder dan wel verkoper van zaken of diensten is.
1.2. De onderneming die deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als koper.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door ondernemingen die deel uitmaken van de Unlimited Spare Parts International Group.
1.5. Wijzigingen in overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk door verkoper aan koper zijn bevestigd. Voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.
1.6. Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing, voor zover nodig mutatis mutandis, op alle overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot onderhouds-, installatie en reparatiewerkzaamheden in de ruimste zin des woords en met inbegrip van het toezicht houden op personen die zulke werkzaamheden verrichten.

Artikel 2: Aanbiedingen, adviezen en verstrekte informatie
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
2.2. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper danwel doordat de verkoper aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.
2.3. Als koper aan verkoper informatie verstrekt, mag verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.4. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag-, montage- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen, inwerkingstelling en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.
2.5. Voor geringe fouten en afwijkingen in, door verkoper verstrekte, afbeeldingen, tekeningen, vermeldingen van maten en gewichten, aanbiedingen en/of orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor het juist functioneren van de te leveren zaken of diensten. Prijzen en afmetingen in algemene prijscouranten of reclamemateriaal van verkoper zijn niet bindend en dienen slechts ter informatie.
2.6. Mondelinge toezeggingen binden verkoper niet, behoudens schriftelijke bevestiging door verkoper.
2.7. Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van verkoper die niet direct betrekking hebben op de overeenkomst.
2.8. Koper vrijwaart verkoper voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens koper verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Koper zal alle door verkoper te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken vergoeden.

Artikel 3: Geheimhouding
3.1. Alle door of uit naam van verkoper aan koper verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door koper worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst. De verstrekte informatie blijft eigendom van verkoper en mag zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet openbaargemaakt, gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld. Bij overtreding van deze bepaling is koper aan verkoper per overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.2. Koper moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door verkoper gestelde termijn, naar keuze van verkoper, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is koper aan verkoper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Levertijd / uitvoeringsperiode
4.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
4.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
4.3. Als er sprake is van:
a. andere omstandigheden dan verkoper bekend waren toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die verkoper, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren;
b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die verkoper, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
c. opschorting van verplichtingen door verkoper wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de overeenkomst uit te voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen.
4.4. Behoudens tegenwijs door koper wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie zoals beschreven onder artikel 4.3 sub a, b en/of c.
4.5. Koper is gehouden alle kosten die verkoper maakt of schade die verkoper lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel te voldoen.
4.6. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft koper in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 5: Levering en risico-overgang
5.1. Levering vindt plaats op het moment dat verkoper de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan koper en aan koper heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Koper draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
5.2. Koper en verkoper kunnen overeenkomen dat verkoper voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op koper. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Verbintenissen jegens derden brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard.
5.3. Voor zendingen binnen Nederland wordt door verkoper een bedrag in rekening gebracht voor administratie, verpakking en verzending. Aflevering in het buitenland geschiedt geheel voor rekening van de koper. Verkoper is gerechtigd onder rembours af te leveren.
5.4. Voor afleveringen per expresse worden extra transportkosten in rekening gebracht. Voor afleveringen per koerier worden de transportkosten volledig in rekening gebracht.
5.5. Indien aflevering franco aan een door de koper aangegeven adres is overeengekomen, draagt de koper zorg voor een spoedige lossing van de zendingen van verkoper en een goed bereikbare losplaats. Indien de koper de zendingen niet terstond na de aflevering lost en/of geen goed bereikbare losplaats heeft, is hij jegens verkoper aansprakelijk voor alle kosten, die daarvan het gevolg zijn of daarmee samenhangen.
5.6. Verkoper neemt geen emballage terug.
5.7. Indien een koop op afroep is gesloten, dient de koper de te leveren goederen in gedeelten af te roepen binnen de in de overeenkomst genoemde termijn, bij gebreke waarvan de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt.
5.8. Als sprake is van inruil en koper in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper. Als koper de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan verkoper de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6: Prijswijziging
6.1. De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Verkoper mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, waaronder wijzigingen die leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan koper doorberekenen. Koper is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van verkoper te voldoen.
6.2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van dit artikel is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper de goederen heeft gekocht.
6.3. Onder de verkoopprijs vallen niet de diensten die verkoper op locatie of eigen locatie aanbiedt met betrekking tot het onderhoud van geleverde producten (waaronder in ieder geval begrepen het ophalen, slijpen, en retourneren van messen). Verkoper en koper maken over deze diensten separate afspraken op basis van het specifieke onderhoud dat het betreffende product vereist.

Artikel 7: Overmacht
7.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan verkoper niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het directe of indirecte gevolg is van overmacht.
7.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door verkoper en door verkoper ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan verkoper afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door overheidsmaatregelen of – voorschriften, weersomstandigheden, natuurgeweld, staat van beleg, staat van oorlog, terrorisme, cybercriminaliteit, technische storingen aan vervoermiddelen, verstoring van digitale infrastructuur, abnormaal hoog ziekteverzuim, (werk)stakingen, industriële- of handelsgeschillen, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, brand, explosie, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, verkeersbelemmeringen of werkonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen, pandemie/epidemie of andere omstandigheden, die buiten de invloedssfeer van de tekortkomende partij zijn gelegen, indien en voorzover het bovenstaande een deugdelijke en tijdige uitvoering van de overeenkomst door de tekortkomende partij belemmert en deze daarop redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen.
7.3. Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens koper na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt verkoper zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
7.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan 3 maanden heeft geduurd, is verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Koper is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door de verkoper.

Artikel 8: Montage
8.1. In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet inbegrepen.
8.2. Heeft verkoper zich tot montage en eventueel inwerkingstelling van de verkochte producten verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die producten, indien:
(i) montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de koper;
(ii) De omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en machines voor de montage van producten en/of onderdelen op de juiste wijze zijn geïnstalleerd en aangesloten.
8.3. Voor de rekening van de koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.
8.4. Indien de monteur ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, niet regelmatig met de montage en inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is verkoper gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 10, alsnog na te komen.
9.2. De verplichting van verkoper tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen verkoper uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
9.3. Verkoper is niet verplicht reclames in behandeling te nemen, die hem niet schriftelijk zijn voorgelegd met betrekking tot de factuur binnen de betalingstermijn van die factuur, danwel binnen twee werkdagen na ontvangst van de zaken, danwel, indien koper het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken, binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek.
9.4. Indien de koper klaagt over de kwaliteit van de afgeleverde zaken, dient koper verkoper in de gelegenheid te stellen deze zaken te inspecteren en verkoper zo mogelijk daarvan monsters te laten nemen, bij gebreke waarvan de koper het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.
9.5. In geval van schade, optredende ten gevolge van een aanwijsbare fabricagefout van de zaken, stelt verkoper zich aansprakelijk tegenover koper voor schade aan de door verkoper geleverde zaken, mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking te zijner kennis wordt gebracht en, voorzover de verkoper dit wenst, de betrokken zaak terstond vrachtvrij wordt opgezonden. In geval van twijfel omtrent een eventuele fabricagefout zal verkoper (uitsluitend na overleg met koper) zonodig een onafhankelijk deskundige inschakelen. Kosten van een dergelijk onderzoek komen daarbij voor rekening van koper, tenzij uit het onderzoek blijkt dat aanwijsbare fabricagefouten daadwerkelijk tot de schade hebben geleid.
9.6. Schade ten gevolge van onoordeelkundig- of oneigenlijk gebruik of -bewerking van de zaken door koper of door zijn gemachtigden, zal niet de verkoper ten laste kunnen worden gelegd.
9.7. Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor door koper geleden indirecte schade, die het gevolg is van een aanwijsbare en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag, met een maximum-uitkering van € 2.500,- (onder factuurbedrag wordt hier verstaan; de waarde waarvoor het door verkoper geleverde ‘schadeveroorzakende’ zaak ingevolgde betreffende verbintenis is berekend). In afwijking met het hiervoor in dit lid bepaalde, aanvaardt de verkoper geen aansprakelijkheid wegens overschrijding van de leveringstermijn (met inachtname van het in artikel
4.1 bepaalde) als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de koper.
9.8. Schade aan een door verkoper, op verzoek van koper, na te bewerken zaak zal niet tot vergoeding van de betreffende zaak leiden. Uitsluitend wanneer de schade te wijten is aan aanwijsbare nalatigheid en/of onzorgvuldigheid van verkoper zal deze gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding. Deze vergoeding betreft uitsluitend de bewerkte zaak en zal gebaseerd zijn op de waarde van de zaak ten tijde van aanschaf minus een afschrijving, welke gebaseerd is op de gemiddelde levensduur voor soortgelijke zaken. Voor afhandeling van eventuele twijfelgevallen, zie punt 9.5. 9.5. In geval van schade, optredende ten gevolge van een aanwijsbare fabricagefout van de zaken, stelt verkoper zich aansprakelijk tegenover koper voor schade aan de door verkoper geleverde zaken, mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking te zijner kennis wordt gebracht en, voorzover de verkoper dit wenst, de betrokken zaak terstond vrachtvrij wordt opgezonden. In geval van twijfel omtrent een eventuele fabricagefout zal verkoper (uitsluitend na overleg met koper) zonodig een onafhankelijk deskundige inschakelen. Kosten van een dergelijk onderzoek komen daarbij voor rekening van koper, tenzij uit het onderzoek blijkt dat aanwijsbare fabricagefouten daadwerkelijk tot de schade hebben geleid.
9.9. Onverminderd het in lid 3, 4 en 6 van dit artikel bepaalde zal iedere aansprakelijkheid van de verkoper steeds beperkt zijn tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper.
9.10. In geval van enige aanspraak van derden jegens de verkoper uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of werking van een zaak geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper, zoals omschreven in leden 4, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel evenzeer. De koper vrijwaart de verkoper van iedere verdere aansprakelijkheid jegens die derde(n).
9.11. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade: onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten, montagekosten en reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade: onder opzichtschade wordt onder meer verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van verkoper.
Koper kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
9.12. Verkoper is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of namens koper aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
9.13. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door koper aan een derde is geleverd en waarvan de door verkoper geleverde producten of materialen onderdelen uit maken. Koper is gehouden alle voor verkoper in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 10: Garantie en overige aanspraken
10.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat verkoper voor een periode van zes maanden, uitgaande van normaal gebruik, na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.
10.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.
10.3. In het geval zaken speciaal voor koper worden gemaakt, behoudt verkoper zich het recht voor van meer- of minderlevering.
10.4. Als de overeengekomen prestatie non-conform is, zal verkoper binnen redelijke termijn de keuze maken of hij (i) deze alsnog deugdelijk uitvoert of (ii) een vervangend product levert of (iii) het gebrek in overeenstemming kan verhelpen of (iv) de overeenkomst ontbindt of (v) koper crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
10.5. Kiest verkoper voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Koper moet verkoper in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door koper aangeleverd materiaal, dan dient koper voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
10.6. Onderdelen of materialen die door verkoper worden hersteld of vervangen, moeten door koper aan hem worden toegezonden.
10.7. Voor rekening van koper komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
10.8. Verkoper is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
10.9. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
– Normale slijtage;
– Onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
– Bewerking van zaken;
– Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– Installatie, montage, wijziging of reparatie door koper of door derden;
– Gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door koper;
– Gebreken aan of ongeschiktheid van door koper gebruikte materialen of hulpmiddelen.
10.10. Geen garantie wordt gegeven op:
– Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
– Het keuren en repareren van zaken van koper;
– Onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
10.11. Het bepaalde in lid 4 tot en met 10 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van koper op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke ander grondslag dan ook.

Artikel 11: Klachtplicht
11.1. Koper moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij verkoper hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan veertien dagen, moet koper uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.
11.2. Klachten over hoeveelheden of uiterlijk waarneembare gebreken aan de geleverde zaken dienen binnen twee werkdagen na ontvangst der zaken schriftelijk ter kennis van verkoper te worden gebracht, bij gebreke waarvan de koper, het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.
11.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 kan koper op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij verkoper heeft geklaagd, bij gebreke waarvan de koper het recht, deugdelijke nakoming van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding te vorderen, verliest.
11.4. De koper dient de afgeleverde zaken terstond na aflevering te controleren op uiterlijk waarneembare gebreken en hoeveelheid. Behoudens tegenbewijs geldt aftekening van de leveringsbon of vrachtbrief onder aantekening van protest als bewijs dat de goederen in de juiste hoeveelheden en zonder gebreken zijn afgeleverd.

Artikel 12: Niet afgenomen zaken
12.1. Koper is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
12.2. Koper dient kosteloos alle medewerking te verlenen om verkoper tot aflevering in staat te stellen.
12.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van koper opgeslagen.
12.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is koper, nadat verkoper hem in gebreke heeft gesteld, aan verkoper per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 13: Betaling
13.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van verkoper of op een door verkoper aan te wijzen rekening, binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij de factuur of opdrachtbevestiging een andere termijn vermeldt), bij gebreke waarvan de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim raakt.
13.2. Verkoper is gerechtigd te allen tijde als volgt betaling te verlangen:
(i) 30% van de overeengekomen prijs bij bestelling;
(ii) 60% van de overeengekomen prijs bij aanvoer van het materiaal bij verkoper;
(iii) 10% van de overeengekomen prijs bij oplevering,, maar in geen geval later dan één maand na aanvoer van het materiaal bij verkoper.
13.3. Verkoper is te allen tijde gerechtigd van de koper voorschotten of andere zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Eventuele kosten, die daaraan zijn verbonden, komen voor rekening van de koper.
13.4. Als koper zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van verkoper om inbetalinggeving.
13.5. Het recht van koper om zijn vorderingen op verkoper te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van verkoper of de wettelijke schuldsanering op verkoper van toepassing is.
13.6. Ongeacht of verkoper de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat koper uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. Een betalingstermijn is overschreden;
b. Koper niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 12;
c. Het faillissement of surseance van betaling van koper is aangevraagd;
d. Beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd;
e. Koper (vennootschap) wordt ontbonden of (gedeeltelijk) geliquideerd;
f. Koper (natuurlijke persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overledene.
13.7. Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien koper in staat van faillissement wordt verklaard cq. zijn faillissement is aangevraagd, danwel zelf surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te zijner keuze, en al dan niet in combinatie:
(i) de reeds geleverde en nog niet door verkoper betaalde goederen terstond terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze goederen zich bevinden, en/of;
(ii) de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds ten opzichte van de koper uit welken hoofde dan ook op te schorten, en/of;
(iii) ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen, en/of;
(iv) de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is.
13.8. Koper is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan verkoper verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop koper de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. Hierbij zal worden uitgegaan van het op de vervaldag geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank, verhoogd met 3,5%. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
13.9. Verkoper is bevoegd zijn schulden aan koper te verrekenen met vorderingen van aan verkoper gelieerde ondernemingen op koper. Daarnaast is verkoper bevoegd zijn vorderingen op koper te verrekenen met schulden die koper heeft jegens aan verkoper gelieerde ondernemingen. Verder is verkoper bevoegd zijn schulden aan koper te verrekenen met vorderingen op aan koper gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) en een deelneming zijn in de zin van artikel 2:24c BW.
13.10. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen onder de overeenkomst niet nakomt is hij, indien verkoper zich tot een derde wendt teneinde betaling door de koper te bewerkstelligen aan verkoper terzake van buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een bedrag ter grootte van 15% van het factuurbedrag, vermeerderd met de contractuele vertragingsrente, met een minimum van € 75,-, onverminderd het recht van verkoper volledige schadevergoeding te vorderen, indien de buitengerechtelijke incassokosten meer belopen dan 15% van het factuurbedrag, vermeerderd met de contractuele vertragingsrente.
13.11. Als verkoper in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de koper.

Artikel 14: Zekerheden
14.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is koper verplicht op eerste verzoek van verkoper, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op koper te verhalen.
14.2. Verkoper blijft eigenaar van te leveren en geleverde zaken zolang koper:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met verkoper;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten.
14.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Zolang verkoper eigenaar van de geleverde zaken blijft op grond van het hierboven bepaalde, is het de koper niet toegestaan over de zaken te beschikken, ook niet door verstrekking van de zaken tot onderpand aan derden. Indien de koper desondanks de zaken doorlevert of verstrekt tot onderpand aan derden, dient hij de gelden of de vorderingen, die hij door verkoop c.q. onderpand verkrijgt, aan verkoper over te dragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
14.4. Nadat verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Koper zal daartoe alle medewerking verlenen.
14.5. Als koper, nadat de zaken conform de overeenkomst door verkoper aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
14.6. Verkoper heeft op alle zaken die hij van koper uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op koper heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 15: Rechten van intellectuele eigendom
15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door verkoper geleverde zaken of diensten, waaronder mede maar niet uitsluitend wordt verstaan: producten, aanbiedingen, tekeningen of andere documenten, zijn uitdrukkelijk voorbehouden door Verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen. Het is koper niet toegestaan om (sub-)licenties te verstrekken of deze gegevens openbaar te maken, te verveelvoudigen, exploiteren, te gebruiken of anderszins te verstrekken aan derden behoudens in het geval van uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.
15.2. Verkoper draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan koper.
15.3. Indien de door verkoper te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan koper overgedragen. Koper verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is koper niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door koper aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.
15.4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die koper lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Koper vrijwaart verkoper voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 16: Overdracht van rechten of verplichtingen
16.1. Koper kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 17: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
17.1. Koper is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij verkoper daarmee instemt. Bij instemming van verkoper, is koper aan verkoper een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeenkomen prijs, minus de besparingen die voor verkoper uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
17.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door verkoper te maken kosten (regiebasis) wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die verkoper naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben gemaakt.
17.3. Producten van verkoper, die correct zijn afgeleverd, worden uitsluitend teruggenomen, indien voorafgaand overleg dienaangaande heeft geleid tot toestemming van verkoper om de desbetreffende producten terug te nemen. Voor die toestemming hanteert verkoper onder meer de navolgende criteria:
– De verpakking is niet aangebroken;
– De goederen zijn niet gemonteerd;
– Het gaat niet om onderdelen;
– Het gaat om elektronische goederen, sensoren of toebehoren (zoals kabels, connectoren e.d.);
– De koper draagt de kosten van vervoer en/of terugzending en garandeert de betaling daarvan;
– De bestelling / retourzending betreft een bedrag groter dan € 46,00;
– Het gaat om courante producten, hetgeen ter beoordeling van verkoper staat;
– Het gaat niet om specials of maatproducten;
– De producten zijn niet ouder dan één maand na aflevering.
Creditering van retourzendingen geschiedt onder aftrek van een hanteringstoeslag van 20% van de netto factuurwaarde, indien en voorzover door verkoper toestemming is gegeven de producten te retourneren en betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 18: Tekortkoming en ontbinding
17.4. Indien de koper zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, niet of niet tijdig nakomt, is verkoper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en opschorting.
17.5. Indien verkoper niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te wijzigen, zonder dat daardoor enige schadevergoedingsplicht jegens de koper zal ontstaan. Eerst indien en voorzover opschorting als bedoeld in deze bepaling langer duurt dan zestig dagen, is de koper gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
17.6. Indien de koper niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien en voorzover hij aan verkoper de door verkoper geleden schade, die het gevolg is van de ontbinding, vergoedt.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
18.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
18.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestingsplaats van verkoper neemt kennis van geschillen. Verkoper mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

x

Cookiemelding

Fijn dat je er bent!

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze Cookieverklaring.

Details tonen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Je kunt je toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In onze cookieverklaring vind je meer informatie.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

Tracking cookies zijn de ‘advertising cookies’, die we kunnen gebruiken om jouw surfgedrag op onze website te volgen, zodat we je gepersonaliseerde online advertenties kunnen aanbieden. Wij maken specifiek gebruik van trackingcookies door Google (Doubleclick en AdWords).

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Unlimited Spare Parts? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar [email protected]

Ik geef Unlimited Spare Parts toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd